Adviseur M&O – Jeij – Sittard

Jeij

Bedrijfsomschrijving

Stichting Kindante is een organisatie dieonderwijs biedt aan 8500 kinderen in het primair onderwijs. Destichting bestaat uit 33 scholen voor basisonderwijs, speciaalbasisonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs binnen 5 gemeenten,en heeft ruim 1000 medewerkers. Kindante streeft ernaar om eenstimulerende en inclusieve leeromgeving te creëren waar elk kind dekans krijgt om zijn of haar potentieel te ontdekken en te benutten.Kindate gelooft in het belang van samenwerking tussen ouders,scholen en de bredere gemeenschap om de beste kansen te bieden voorde toekomstige generaties. Met een focus op kwaliteit, innovatie enmaatschappelijke betrokkenheid, blijft Stichting Kindantevooroplopen in het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijnvan kinderen.

Functieomschrijving

Als adviseur Mens en Organisatie(adviseur M&O) houd jij je op een strategisch niveau bezig methet door ontwikkelen van de M&O-dienstverlening binnen destichting Kindante. In deze adviesrol werk je nauw samen metverschillende disciplines, leidinggevenden én directeuren. Julliedoel? Optimaal werkgeluk van de (toekomstige) collega’s om zo bijte dragen aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.

 • Je gaat aande slag met thema’s en projecten op strategisch niveau diebijdragen aan de lange termijn doelstellingen van de organisatie;
 • Je fungeert in dezerol als businesspartner waarin je naast de reguliere adviserendewerkzaamheden ook initiator en kartrekker bent van verschillendeprojecten waaronder leiderschapsontwikkeling in de volle breedte enemployer branding. Deze projecten worden geïnitieerd met als doelde organisatie mee te nemen in verandering;
 • Het doorontwikkelenvan een cluster (van scholen) waaraan je verbonden bent;
 • Je draagt bij aan hetontwikkelen van een positieve werkomgeving, waarbij het bevorderenvan het werkgeluk van de medewerkers een belangrijke rolspeelt;
 • Je beschiktover strategisch inzicht om knelpunten (vroegtijdig) op te sporen,bespreekbaar te maken en verbetervoorstellen te doen.

In deze rol ben jeverantwoordelijk voor een aantal scholen. Om echt van meerwaarde tezijn voor de scholen, ben je veel aanwezig op de locaties. In jouwrol ben je een sparringspartner, een ware businesspartner diestuurt op verandering en advies geeft. Jouw inzet is van grootbelang. 

Functie-eisen

Je bent een gepassioneerde adviseur,projectleider en veranderaar met een moderne kijk op M&O. Jouwrol gaat verder dan het gevraagd en ongevraagd geven van advies; jestreeft ernaar om innovatieve oplossingen te vinden en begeleidingte bieden rondom succesvolle veranderingen. Met een combinatie vanscherp strategisch inzicht, creativiteit, praktische benadering enactieve betrokkenheid ben jij een waardevolle gesprekspartner.

 Verder zijn dezekwaliteiten belangrijk:

 • Je hebtwerkervaring op het gebied van Mens &Organisatie;
 • Je hebtaffiniteit met onderwijs;
 • Je hebt ervaring metprojectmatig werken (bijvoorbeeld Agile) en bent organisatorischsterk;
 • Je bent vannature een netwerker en past jouw communicatiestijl aan op jedoelgroep;
 • Je weet opeen originele en interactieve manier M&O-instrumenten teinitiëren, implementeren en te ontwikkelen en de organisatie temotiveren deze tegebruiken;
 • Je hebt eeneigentijdse visie opM&O;
 • Je gebruiktjouw analytisch vermogen om problemen op te sporen en aan tepakken;
 • Je hebtervaring metverandermanagement.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een uitdagende, zelfstandige enveelzijdige functie binnen een mensgerichte en professioneleorganisatie. Kwaliteit van onderwijs en ontwikkeling vanmedewerkers staan bij Kindante hoog in hetvaandel.

Daarnaast krijgje:

 • Eensalaris van min € 3.186 max € 5.862, – bruto per maand op basis vaneen 40-urige werkweek. Inschaling conform CAO PO schaal11;
 • Een jaarcontractmet de intentie tot een vastdienstverband;
 • Eenhybride functie waarbij je zowel op locatie als vanuit thuis kuntwerken;
 • 53vakantiedagen;
 • Eeneindejaarsuitkering;
 • Eengoedepensioenregeling;
 • Kortingop sporten en eenfietsregeling;
 • Uitgebreideopleidingsmogelijkheden;
 • Dekans om indirect een waardevolle bijdrage te leveren aan deontwikkeling vankinderen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: